NFS-Ganesha

From PGWiki

NFS-GaneshaNFS 서버 프로토콜을 사용자 영역에서 구동할 수 있도록 작성한 리눅스 소프트웨어다.

D-Bus를 이용하여 export 추가/제거

### To add export:
$ dbus-send --print-reply --system --dest=org.ganesha.nfsd /org/ganesha/nfsd/ExportMgr org.ganesha.nfsd.exportmgr.AddExport string:/path-to-new-export-file string:"EXPORT(Path=/volname)"

### To remove export:
$ dbus-send --print-reply --system --dest=org.ganesha.nfsd /org/ganesha/nfsd/ExportMgr org.ganesha.nfsd.exportmgr.RemoveExport uint16:export_id

바깥 고리